งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิธีเปิดศูนย์ SRU STUDENT CARE CENTER : SCC

อธิการบดีฯ เชื่อมั่นสามารถเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 10.30 น. (24 มกราคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยใจ (SRU STUDENT CARE CENTER : SCC) ณ กองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน ค่าเล่าเรียน การงาน ชีวิตส่วนตัว เป็นต้น

เมื่อเวลา 10.30 น. (24 มกราคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยใจ (SRU STUDENT CARE CENTER : SCC) ณ กองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียน ค่าเล่าเรียน การงาน ชีวิตส่วนตัว เป็นต้น

Similar Posts