งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมพลิกโฉม มรส. “บริการวิชาการ” คาด 3 ปีข้างหน้า success

     ขุนพลเครือข่ายบริการวิชาการร่วมถก ปูแผนการดำเนินงานในอนาคต หวังจุดเน้นหลัก 5 ประเด็น 1 ฐานการพัฒนาเป็นจริง ไม่ใช่แค่ขายฝัน ด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มั่นใจอนาคตเป็นกองบริการบริการวิชาการฯที่เป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย

Reinventing academic services

     ขุนพลเครือข่ายบริการวิชาการร่วมถก ปูแผนการดำเนินงานในอนาคต หวังจุดเน้นหลัก 5 ประเด็น 1 ฐานการพัฒนาเป็นจริง ไม่ใช่แค่ขายฝัน ด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มั่นใจอนาคตเป็นกองบริการบริการวิชาการฯที่เป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย

     ขุนพลเครือข่ายบริการวิชาการร่วมถก ปูแผนการดำเนินงานในอนาคต หวังจุดเน้นหลัก 5 ประเด็น 1 ฐานการพัฒนาเป็นจริง ไม่ใช่แค่ขายฝัน ด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มั่นใจอนาคตเป็นกองบริการบริการวิชาการฯที่เป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย

Reinventing academic services

     ขุนพลเครือข่ายบริการวิชาการร่วมถก ปูแผนการดำเนินงานในอนาคต หวังจุดเน้นหลัก 5 ประเด็น 1 ฐานการพัฒนาเป็นจริง ไม่ใช่แค่ขายฝัน ด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มั่นใจอนาคตเป็นกองบริการบริการวิชาการฯที่เป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย

     ขุนพลเครือข่ายบริการวิชาการร่วมถก ปูแผนการดำเนินงานในอนาคต หวังจุดเน้นหลัก 5 ประเด็น 1 ฐานการพัฒนาเป็นจริง ไม่ใช่แค่ขายฝัน ด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มั่นใจอนาคตเป็นกองบริการบริการวิชาการฯที่เป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย

     ขุนพลเครือข่ายบริการวิชาการร่วมถก ปูแผนการดำเนินงานในอนาคต หวังจุดเน้นหลัก 5 ประเด็น 1 ฐานการพัฒนาเป็นจริง ไม่ใช่แค่ขายฝัน ด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มั่นใจอนาคตเป็นกองบริการบริการวิชาการฯที่เป็นภาพรวมมหาวิทยาลัย

Similar Posts