มรส. ผุดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรฯ – สู่โครงการวิศวกรสังคม

     เพื่อตอบสนองนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสอดรับการจัดทำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการทำโครงการเชิงบูรณาการ และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยมีคุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการจัดการความรู้เอเชีย (กิจการเพื่อสังคม) เป็นวิทยากรบรรยาย

     เพื่อตอบสนองนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสอดรับการจัดทำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการทำโครงการเชิงบูรณาการ และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยมีคุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการจัดการความรู้เอเชีย (กิจการเพื่อสังคม) เป็นวิทยากรบรรยาย

     เพื่อตอบสนองนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสอดรับการจัดทำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการทำโครงการเชิงบูรณาการ และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยมีคุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการจัดการความรู้เอเชีย (กิจการเพื่อสังคม) เป็นวิทยากรบรรยาย

Similar Posts