มรส. ผุดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรฯ – สู่โครงการวิศวกรสังคม

     เพื่อตอบสนองนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสอดรับการจัดทำหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการทำโครงการเชิงบูรณาการ และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยมีคุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการจัดการความรู้เอเชีย (กิจการเพื่อสังคม) เป็นวิทยากรบรรยาย

     ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะอาจารย์ที่จะต้องนำไปต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และการแก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือศูนย์ LLC (Life-Long Leaning Center) เป็นผู้ดูแลและประสานงานการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน

     ด้านนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการ บูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนโดยใช้นักศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามกรอบเป้าหมาย 5 ช่วงวัย คือ 1.วัยเด็ก 2. วัยเรียนภาคบังคับ 3. วัยเรียนระดับอุดมศึกษา 4.วัยทำงาน และ 5.วัยสูงอายุ โดยแนวคิดที่นำมาสู่โครงการวิศวกรสังคมเป็นแนวคิดของคณะกรรมการบริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะไว้ว่า 1. คิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2. สื่อสารองค์ความรู้ที่เรียนเพื่อแก้ปัญหา 3. ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยประสานระดมสรรพกำลังในท้องถิ่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง 4. สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

     หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า จากโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) ซึ่งนำมาสู่โครงการวิศวกรสังคม โดยหลังจากที่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากโครงการอบรมดังกล่าวมาสู่การจัดทำหลักสูตรเน้นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน สู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยการนำรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง และให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนักศึกษาและชุมชน รวมทั้งการใช้แนวคิด “ร่วมสร้าง ร่วมซ่อม ร่วมเสริมและร่วมพัฒนา” ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ  รูปภาพ

Blog Attachment