งานบริการวิชาการฯ ร่วมงานประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฯเผย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะคนของพระราชา ร่วมสนองงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และนำไปสู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการแก่สังคม

…..เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2560 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560

…..ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการตามแผนแม่บท จำนวน 18 โครงการ ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แปลงที่ 10 หมู่ที่ 13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี และในวันนี้ได้มาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการฯทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี”

…..โดยผลการประชุม สรุปได้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯและทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงาน อพ.สธ. ทั้งในส่วนหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งสิ้น 118 หน่วยงาน

Similar Posts