ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

เมื่อเวลา 07.00 น. (20 ธันวาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่ายงานบริการวิชาการฯ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินทางไปยัง สำนักสงฆ์ร่มไทร ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯได้นำสรรพวิชาต่างๆให้บริการแก่ประชาชน โดยการตอบคำถามและแนะนำเอกสารการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเทคโนโลยีสมุด 3 D ซึ่งเป็นหนังสือให้ความรู้ในรูปแบบดิจิตอล 3 มิติ โดยผู้แทนจากฝ่ายสื่อสารองค์กรได้เผยว่านอกเหนือจากการดำเนินโครงการ Road show ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรรับผิดชอบโดยตรง การร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถตอบโจทย์ให้กับนักเรียนในชุมชนได้รับทราบถึงความสำคัญของการศึกษาต่อ รวมทั้งผู้ปกครองที่มีความตั้งใจให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อในพื้นที่ใกล้บ้าน

สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานปกครองจังหวัดจะเป็นผู้ประสานมายังมหาวิทยาลัยเดือนละครั้งให้เข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Similar Posts