มรส.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

…..เมื่อเวลา 13:00 น.ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้เดินทางไปประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม

…..ที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ มาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมดังกล่าว

…..นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมโครงการ GOLDEN HUB ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำตาปี พื้นที่สองฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน และพื้นที่ประตูสู่ภาคใต้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนในการศึกษาและพยายามหาแนวทางอย่างจริงจัง ภายใต้หลักการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในทุกมิติ ตามที่เราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ   รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts