งานบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 13.00 น. (23 ธันวาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินจัดโครงการ “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการหลักการของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดกระบวนการการพัฒนาศึกษาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการมากขึ้น โดยนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯมีความตั้งใจที่จะให้บุคลากรทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนื่องจากสภาวะการณ์ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาลดลงมหาวิทยาลัยควรมีแนวทางอย่างไร และประชาชนในท้องถิ่นคาดหวังอะไรกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด ในความเป็นจริงการใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์ และหลักการใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าเป็นการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จะช่วยให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนต่อไปได้ และที่สำคัญการบูรณาการ ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการฯโยบายต่างๆพร้อมด้วยสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่จะเป็นอีกหนึ่งกายภาพที่ช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าไปในทิศทางที่สอดคล้องกับปัจจุบัน

ขณะที่ ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เผยว่า การจัดโครงการ“การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เป็นการสร้างการรับรู้ และเข้าใจร่วมกันในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดกระบวนการการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและเป็นสากล โดยบูรณาการหลักการของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Similar Posts