งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมโครงการตชด.วางแผนนิเทศ ตรวจเยี่ยม ระยะที่ 1

หน่วยงานเครือข่ายงานบริการวิชาการฯร่วมด้วยพร้อม เร่งเครื่องเดินหน้าจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อเวลา 10.00 น. (18 พฤศจิกายน 2562) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.กฤษณะ ทองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานภายในเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เช่น ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวแทนศูนย์ภาษาและหอสมุดใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งที่ประชุมได้ให้ฝ่ายประสานงานจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และวางแผนจัดทำสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งการนิเทศตรวจเยียมโรงเรียน ในระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ หน่วยงานเครือข่ายงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้มีแผนการอบรมจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจชายแดนตามกิจกรรมอบรมครูประจำปี และการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานของครู ตชด.

ขณะที่คณะทำงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้เผยว่า “ทางหน่วยงานงานบริการวิชาการ ได้เตรียมการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวใจของการสื่อสารระหว่างโรงเรียนตชด.กับชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนพื้นที่เป้าหมายได้รับทราบกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนด้วย”

Similar Posts