บริการวิชาการประชุมหารือการทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ และเส้นทางท่องเที่ยว

…..วันนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิจัยและพัฒนาได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ระยะ 5 ปี โดยในวันนี้เป็นการจัดลำดับงานต่างๆแยกเข้าสู่แต่ละปี ผลที่ได้คือจากนี้ไปโจทย์วิจัยต่างๆจะสอดคล้องและสัมพันธ์กับงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในท้องถิ่นเป็นหลัก

…..จากนั้นในช่วงบ่ายฝ่ายบริการวิชาการได้เชิญผู้แทนจากฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมาหารือเกี่ยวกับการนำเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมนี้จะบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในหลักสูตรการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ยึดแนวทางที่ว่า พื้นที่ทุกส่วนของมหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์ความรู้ให้กับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมอย่างประทับใจ โดยในวันนี้เราได้เริ่มต้นเก็บข้อมูลจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีทีมงานพาพวกเราไปเยี่ยมชมนิทรรศการท่านพุทธทาสภิกขุ นิทรรศการความเป็นมาของชาวสุราษฎร์ธานี รวมทั้งพื้นที่ก่อสร้างเรือนไทยสี่ภาคซึ่งจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางต่างๆ เพื่อให้พี่น้องได้สามารถใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายมิติ พวกเราต่างพยายามที่จะเดินหน้าเพื่อท้องถิ่นอย่างสุดกำลังความสามารถ ดังปณิธานที่เราได้ให้ไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง”SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts