บริการวิชาการ มรส. รุกดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมหารือกับ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ อาจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ ผศ.เตชะธรรม สังข์คร ดร.พลกฤต แสงอาวุธ และอาจารย์ธาตรี คำแหง เกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

…..โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม ซึ่งมีความต้องการอยู่ 3 ส่วนคือ ต้องการแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการตลาดแบบมืออาชีพ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และแนวทางการพัฒนาและยกระดับการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอละแม ซึ่งพวกเราได้ร่วมกันระดมความคิดและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานใน 3 กิจกรรมคือ 1.กิจกรรมร่วมกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม 2.กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.กิจกรรมร่วมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะ การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มมูลค่าขยะให้เป็นรายได้ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยทั้ง 3 กิจกรรมจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์

…..วันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างสุดกำลังในการทำงานเพื่อท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในลักษณะร่วมทุกข์ร่วมสุข เราจะร่วมฟันฝ่าปัญหาไปด้วยกัน ดังปณิธานที่ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน
ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด  ทิ้งากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts