มรส.ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ว่าที่อธิการบดี ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดี ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เดินทางไปพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทีมงานจากกองทุนหมู่บ้าน และทีมงานจากสภาอุตสาหกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี อาคารศูนย์บัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ผลของการหารือ ได้ความว่า กองทุนหมู่บ้านจะจัดอบรมหลักสูตรผู้นำกองทุนและโฆษกของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง smart leader และ smart speaker เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทุนใน 5 ประเด็นคือ เทคโนโลยี กฎหมาย การบริหารจัดการ บัญชี และทัศนคติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80,000 คน ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มรุ่นแรก 8,000 คนก่อน ในช่วงเดือนธันวาคม ทั้งนี้ได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามในการที่จะร่วมมือกันกับทุกภาคส่วน เพื่อนำพาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เราพร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมกันกับพี่น้องอย่างร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้สมกับที่เราได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ   รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts