งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมหารือหน่วยงาน มรส. เตรียมขับเคลื่อน จังหวัดเคลื่อนที่ ขุนพลพลังแผ่นดิน พร้อมงัดกิจกรรมเด็ดช่วยเหลือท้องถิ่นเต็ม stream

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผยที่ผ่านมา Feedback เยี่ยม ทุกฝ่ายชื่นชมการให้ความร่วมมือของมรส.
ย้ำการช่วยเหลือชุมชนคือหัวใจสำคัญ ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง

…..เมื่อเวลา 09.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือ แผนปฏิบัติการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องเรียนรู้ 5 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมโครงการดังกล่าวได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมหารือในการประชุมดังกล่าวด้วย

…..ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ประธานการประชุมได้กล่าวว่า โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือ จังหวัดเคลื่อนที่ได้กำหนดปฏิทินแผนปฏิบัติการในรอบใหม่ทั้งหมด 12 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 ซึ่งครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ วัดท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน ทั้งนี้ จึงอยากให้ที่ประชุมร่วมกำหนดวันเดินทางในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งลักษณะการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการต่างๆด้วย

…..โดยที่ประชุมได้นำเสนอกิจกรรมในด้านต่างๆเช่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะดำเนินการจัดแสดง มโนราห์ หนังตะลุง และมวยไชยา เป็นต้น ขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็คสุขภาพให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านการคุมกำเนิด เป็นต้น นอกจากนี้ทุกหน่วยงานได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและร่วมกันกำหนดปฏิทินการเดินทางของหน่วยงานในการไปโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

…..ด้าน นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้กล่าวเสริมว่า ถ้าจำนวนโต๊ะหรือชั้นวางของที่ทางเจ้าจัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ งานบริการวิชาการฯมีความยินดีที่จะให้ยืมโต๊ะในการนำไปจัดวางวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งหากมีหน่วยงานใดต้องการใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานของงานบริการวิชาการฯ นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือ ดังนี้ 1.ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินการแจ้งชื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษา ที่จะร่วมเดินทางไปในโครงการดังกล่าวก่อนอย่างน้อย 1 อาทิตย์ เพราะจะต้องดำเนินการขออนุญาตเดินทางไปราชการ 2. ทุกหน่วยงานต้องคำนึงถึงระยะในการเดินทางต่อจำนวนคนที่จะไปร่วมโครงการและไม่ควรนำนักศึกษาไปเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ไม่ควรมีขนาดใหญ่เพราะเดินทางโดยรถตู้

…..ท้ายสุดของการประชุม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เน้นย้ำเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาทั้งนักศึกษาผู้หญิงและนักศึกษาชาย ควรแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและกิริยามารยาทในการแสดงออก รวมทั้งบุคลิกภาพต้องมีความสุภาพและเหมาะสมต่อสถานที่

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts