การประชุมชี้เเจงการประเมิน ITA ท้องถิ่นจังหวัดระนอง

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้พบปะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดระนอง

      วันนี้มีนายกฯ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง เข้าร่วมรับฟังและทำความเข้าใจแนวทางการประเมินฯอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความตื่นตัวของผู้นำท้องถิ่นในการดำเนินการดังกล่าว

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างเหนียวแน่น อาทร และปรารถนาดีต่อกัน

      วันนี้เราพยายามเดินหน้าในทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงสรรพกำลังทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยมีเพื่อสร้างแนวทางและโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีปลายทางคือการสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างที่เราฝันร่วมกัน###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[envira-gallery id=”1409″]

Similar Posts