งานบริการวิชาการฯ ลงพื้นการให้บริการวิชการจังหวัดกระบี่

…..เมื่อ‪เวลา 10.30 น.ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่นและอาจารย์ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์ ได้มาปฏิบัติราชการในการส่งมอบงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  งวดที่3 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจเป็นที่ปรึกษาประเมิน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

…..วันนี้การขับเคลื่อนภารกิจของฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ดังปณิธานที่เราได้ให้ไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts