งานบริการวิชาการฯ ร่วมกับ UBI ลงพื้นที่หมู่ 5 ขุนเลติดตาม ความก้าวหน้าโครงการสายใยรักฯ – เศรษฐกิจพอเพียง

ผช.ฝ่ายบริการวิชาการ ฟิตเปรี๊ย ! เสนอองค์ความรู้ ใส่พานให้ชุมชน พร้อมเสิร์ฟอบรม CPR – ตลาดออนไลน์ ย้ำกับชาวบ้านขุนเล อยากให้มรส.ช่วยอะไรขอให้บอก พร้อมจัดให้เสมอ

…..เมื่อ‪เวลา 12.45 น. (1‬7 มกราคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดยดร.สมราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและคณะ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ณ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI ได้เดินทางไปยัง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้นำชุมชนและแกนนำหมู่บ้านให้การต้อนรับดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวว่า ชาวบ้านชุมชนหมู่ที่ 5 ขุนทะเลมีความต้องการทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ เลี้ยงไก่อารมณ์ดี ในโครงการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบประมาณ 2561

…..ตามที่ได้แจ้งไว้ที่ประชุมครั้งก่อน (8 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งวันนีร้ทีมงานบริการวิชาการฯและทีมบ่มเพาะธุรกิจ UBI ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้า ร่วมพูดคุยและสรุปผลการดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่งในวันนนี้ชาวบ้านในชุมชนหมู่ที่ 5 แจ้งความประสงค์ว่าต้องการได้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ เพราะไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องและได้ผลดี นอกจากนี้ งานบริการวิชาการฯยังได้เสนอให้ผู้นำชุมชนคัดเลือกตัวแทนในการอบรมการทำช่องทางตลาดในระบบOnline ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกับชาวบ้านว่า อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีช่วยเหลือในเรื่องอะไร หรือต้องการองค์ความในเรื่องใดขอให้แจ้งแก่งานบริการวิชาการฯได้ตลอดเวลา เพราะหน่วยงานนี้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะต้องประสานความต้องการและความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยและชาวชุมชนท้องถิ่น

…..สรุปผลการหารือและประเด็นที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว ควรประสานกลุ่มแกนนำปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 26 ครัวเรือน ที่ได้ตั้งปณิธานต่อพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าจะดำเนินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกลุ่มกับชาวบ้านในหมู่ที่ 5 ในการเป็นต้นแบบการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งงานบริการวิชาการฯจะประสานกลุ่มแกนนำดังกล่าว‪ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561‬

…..นอกจากนี้ งานบริการวิชาการฯจะประสานไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอความอนุเคราะห์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องตามหลักสัตวบาล นอกเหนือจากนี้ งานบริการวิชาการฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่ององค์ความรู้ในการทำ CPR หรือการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งงานบริการวิชาการฯได้ดำเนินการประสานขอความอนุเคราะห์จากคณะพยาบาลศาสตร์ในการจัดทำโครงการการให้ความรู้เรื่อง CPR โดยจะดำเนินการกำหนดปฏิทินการอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งและแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบในคราวต่อไป

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน /ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts