บริการวิชาการฯ มรส. ลงพื้นที่ หมู่ 6 ขยายผลการดำเนินงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต

…..เมื่อเวลา 14.00 น. (11 กุมภาพันธ์ 2561)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนจากจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรุโณทัย เจือมณี ได้เดินทางไปยัง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ต.ขุนทะเล เพื่อติดตาม และขยายผลการดำเนินงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนพี่น้องหมู่ที่ 6 ต.ขุนทะเล นำโดยคุณจำนงค์ เพลินแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการหารือ

…..ผลการหารือได้ข้อสรุปว่า ผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องหมู่ 6 ต.ขุนทะเล ต้องการพัฒนาเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมคือ การปลูกมัลเบอร์รีและการแปรรูปมัลเบอร์รีอย่างง่ายเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น โดยพี่น้องยังขาดองค์ความรู้ในการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานไปยังสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขต 5 จ.ชุมพร เพื่อขอความร่วมมือในการให้ความรู้กับพี่น้องหมู่ที่ 6 โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะมีการร่วมหารือกันในเดือนมีนาคมที่มหาวิทยาลัย

…..นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนั้น มหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจะดำเนินการฝึกอบรมการทำน้ำมัลเบอร์รีเพื่อสุขภาพ และการทำแยมมัลเบอร์รีในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 และจะพัฒนาในด้านการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อให้สามารถก่อเกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนำทุกองค์ความรู้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้อง เราพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลไปด้วยกันกับพี่น้อง ดังปณิธานที่ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

บริการวิชาการฯ มรส.แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต
บริการวิชาการฯ มรส.แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต

อาซีด ท้ิงปากถ้ำ รายงาน
นุชนาถ พูลสิน  ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts