มรส.ขับเคลื่อนการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการได้แบ่งกันปฏิบัติงานต่างๆเพื่อทำหน้าที่อันหลากหลายที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น

     โดยชุดที่ 1 ผมได้รับมอบหมายจากท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีให้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแห่งชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ทั้ง 12 แห่งร่วมลงนามพร้อมกัน ท่านประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตให้ความสนใจที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในภาคใต้ตอนบน และเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกัน

[envira-gallery id=”1997″]

     ชุดที่ 2 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น และทีมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เดินทางไปพบปะพี่น้องที่เกาะแรต เพื่อร่วมกันสร้างคู่มือประชาสัมพันธ์ และหาแนวทางยกระดับการท่องเที่ยว โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องอย่างดีเยี่ยม

[envira-gallery id=”1993″]

     ชุดที่ 3 คุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ และทีมงานบริการวิชาการฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการท้องถิ่นจ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีข่าวดีคือ เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ประเมิน จ.สุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่ง

[envira-gallery id=”1990″]

แม้เราจะแยกกันทำงาน แต่พวกเราทุกคนต่างตั้งใจที่จะทำให้ SRU สามารถเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในท้องถิ่นได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือ การทำให้แผ่นดินนี้มีพลังในฐานะที่เราเป็นพลังของแผ่นดิน###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Similar Posts