มรส.ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มองค์กรการเกษตรเพื่อเข้ารับการสนับสนุนเป็นพื้นที่ศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตร

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มองค์กรการเกษตรเพื่อเข้ารับการสนับสนุนเป็นพื้นที่ศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้มหาวิทยาลัยนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร ทั้งนี้จากการประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรคัดเลือกองค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติมานำเสนอผลงาน โดยมีกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมา 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรภูริน กลุ่มกรีนฟู๊ดเมืองคนดี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิภาวดี และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด

…..ทั้ง 4 กลุ่มมีความหลากหลายและความเข้มแข็งในด้านการรวมกลุ่ม ทุนทางสังคม และวิสัยทัศน์ แต่ยังคงขาดแคลนมิติต่างๆที่จะช่วยเติมเต็มให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมและยังยืน ในเดือนหน้าทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะสนธิกำลังกันเพื่อลงพื้นที่ของทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนำเอาองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่เราได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts