บริการวิชาการฯ จัดประชุมความร่วมมือศูนย์คุณธรรม หวังขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม

ด้านผู้แทนศูนย์คุณธรรม เผย เล็งมรส.ที่แรกและที่เดียวเป็นกำลังสำคัญร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ

เมื่อเวลา 15.00 น. (24 มกราคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 2 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้มีผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม

กลุ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การสนับสนุนงานด้านวิชาการเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนร่วมกับทุกหน่วยงาน ซึ่งการทำความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม มหาวิทยาลัยมีทีมคณะทำงานโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งทีมคณะทำงานและหน่วยงานที่มีความเหมาะสมคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีความพร้อมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ที่มีความสามารถและกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรม โดยมอบหมายให้ ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประสานทีมคณาจารย์จาก รปศ.พิจารณาเรื่องการจัดทำแผนและกำหนดกรอบการดำเนินงานพร้อมทั้งพิจารณาเรื่องงบประมาณให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลเรื่องงานธุรการต่างๆ โดยมีงานบริการวิชาการฯเป็นที่ปรึกษาเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย
ขณะที่ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ได้เผยว่า ศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวที่มีความเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ และทีมคณะทำงาน จึงตั้งความหวังว่าอยากให้มหาวิทยาลัยร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านวิชาการและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

Similar Posts