มรส.ร่วมกับอำเภอไชยาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุนชนพันธุ์ข้าวหอมไชยา

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และคณะ นำโดย ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา โดยมี นายเจริญศักดิ์  วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมในการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนยากจนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง
“การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา”
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Similar Posts