ฝ่ายบริการวิชาการฯ ยกระดับการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ อ.เบญจมาภรณ์ คงชนะ อ.เรณุกา ขุนชำนาญ และอ.ปิยะบุษ ปลอดอักษร ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องชาวขุนทะเล

     โดยใช้ระบบตลาดออนไลน์ อันเป็นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับชุมชน เพื่อการยกระดับการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้ลงสู่ท้องถิ่น ดังที่มหาวิทยาลัยตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” ให้ได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่านในความตั้งใจอันงดงามที่จะช่วยให้พี่น้องได้มีโอกาสในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

[envira-gallery id=”1389″]

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts