มรส.ร่วมงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” เชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประชาชน บ้านคลองเรือชื่นมื่น มรส.ร่วมสนับสนุนยกระดับการพัฒนาอาชีพ ผู้นำชุมชนเผยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา 08.30 น. (27 พฤษภาคม 2563) คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมงานกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดงาน

ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และคณะทำงานพร้อมทั้งคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิรุท แก้วสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดสรรบ้านคลองเรือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับโซน ประจำปี 2563 โดยการดำเนินงานของหมู่บ้านได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 เป็นแนวทางทางในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพอย่างสุจริตและมีความเพียรพยายามใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบ นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การทำงานของประชาชนในหมู่บ้าน และที่สำคัญขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ด้านรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯที่จะต้องสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินงานทุกมิติตามคำร้องขอภายใต้กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้สรรพศาสตร์ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสัมพันธ์กับแนวทางการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ในนามของมหาวิทยาลัยขอให้คำมั่นสัญญาว่า ถ้ามีโครงการหรือกิจกรรมใดที่มีคุณประโยชน์สามารถขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยผลักดัน ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อุบลวรรณ บุญแก้ว รูปภาพ

Similar Posts