มรส.โดยงานบริการวิชาการฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 สนับสนุนองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน พร้อมชู พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง น้ำยาเอนกประสงค์

…..ชาวบ้านร่วมประทับตราแบรนด์ “ขุนเล” เครื่องแกงสุดแซบ น้ำยาฯสุดคลีน หวังตีตลาด ดันขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ด้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีตีตลาด

…..เมื่อเวลา 10.00 น. (9 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคุณฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI และทีมงาน ได้เดินทางไปยัง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและขยายผลการดำเนินงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ในหมู่บ้านดังกล่าวว่า จากที่ได้พูดคุยกับนายวิรุท แก้วสงค์ ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 8 ได้ข้อสรุปในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานอันเนื่องมาจากชุมชนดังกล่าวมีความต้องการทำกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและน้ำยาเอนกประสงค์ โดยยังขาดความรู้ในการผลิต ดังนั้น จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานเครือข่ายงานบริการวิชาการ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

…..ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและรสชาติที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค งานบริการวิชาการฯได้ประสานไปยัง ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยจะกำหนดวัน และสถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งประสานมายังคณะทำงานงานบริการวิชาการให้ทราบอีกครั้ง

…..อย่างไรก็ตาม ชาวชุมชนได้ยืนยันชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดจะยังตีตราภายใต้แบรนด์ “ขุนเล” ที่ร่วมกันคิดกันทั้ง 10 หมู่บ้านเพราะอยากให้เป็นที่จดจำต่อผู้อุปโภคและผู้บริโภค นักท่องเที่ยวที่ได้เห็นสินค้า และที่สำคัญมีความต้องการที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลขุนเลอย่างเป็นรูปปธรรม

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ  ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts