มรส.เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.41

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ตัวแทนฝ่ายบริการวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ คณะครุศาสตร์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ และโรงเรียนบ้านห้วยเหมือง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในวโรกาสทรงเสด็จฯทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.41

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน การสาธิตการสอน และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

ตลอดระยะเวลาของการเสด็จฯ บรรยากาศของทั้งสองพื้นที่ต่างอบอวลไปด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน ทรงแย้มพระสรวลและมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จโดยมิทรงถือพระองค์ สร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับพวกเราทุกคน

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts