บริการวิชาการฯร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมการนำเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย

…..ฝ่ายบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์เกสสินี ตรีพงศ์พันธุ์ จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้นำคณะนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวที่มีความสนใจในกิจกรรมการนำเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณสรัลชยา ถาวรสันต์ สถาปนิกของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย

…..ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมง พวกเราได้รับทราบข้อมูลของอาคารหอประชุมวชิราลงกรณ และอาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)อย่างละเอียด ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม แรงบันดาลใจในการออกแบบ งบประมาณ พื้นที่ ประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราไม่เคยรับทราบมาก่อน สิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนเห็นตรงกันคือ กว่าจะเป็นอาคารหลังหนึ่งนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้ยังต้องรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับทุกคนอย่างมากที่สุด จากนี้นักศึกษากลุ่มนี้จะเข้าศึกษาในพื้นที่อื่นต่อไป ภายใต้หลักการที่ว่า พื้นที่ทุกส่วนของมหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์ความรู้ให้กับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมอย่างประทับใจ

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเปิดประตูทุกมิติเพื่อ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของร่วมกัน ดังปณิธานที่ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts