งานบริการวิชาการฯ ชื่นมื่นรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ฯ ฟุ้งผ่านฉลุย! ด้านกรรมการประเมินฯแจกยาหอม องค์ประกอบที่ 3 มีคุณภาพตอบสนองชุมชนท้องถิ่น เสนอแนะให้เร่งต่อยอดโครงการฯในปีต่อไป

ทึ่งผลการดำเนินงานพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพลวย และแนวคิดสนับสนุนเป็นศูนย์กลางที่ปรึกษายางพารา

…..งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารอำนวยการ โดยรับการตรวจประเมินในองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

…..ทั้งนี้ เมื่อเวลา 09.45 น. ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และหัวหน้างานพันธกิจสังคม พร้อมทั้งบุคลากรผู้ดำเนินงานประกันคุณภา พการศึกษา ได้ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ซึ่งบรรยากาศการสนทนาเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง โดยกรรมการประเมินได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพลวย และแนวคิดการอนุรักษ์บริบทท้องถิ่น รวมทั้งการทำวิจัยเรื่องยางพารานำเสนอเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยยกระดับเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตยางพารา

…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ชี้แจง กรรมการประเมินว่า “การดำเนินโครงการของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มิใช่หวังเพียงแต่การจัดโครงการเท่านั้น แต่เราจะกำกับ ติดตาม ดูแลชุมชนท้องถิ่นและดำเนินการโครงการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทั้งนี้ ความคิดในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพลวย ต้องคำนึงถึงบริบทชุมชนท้องถิ่น การประกอบอาชีพวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพเดิมเป็นสิ่งสำคัญ เราพยายามค้นคว้าและใช้บทเรียนจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ถ้าสร้างความเจริญให้กับแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังแค่ผลผลิต ไม่คำถึงผลกระทบที่ตามมา ก็อาจจะเป็นดาบสองคมทำร้ายและเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขา ดังนั้น ทุกโครงการที่งานบริการวิชาการฯจัดทำขึ้น จะร่วมกันระดมความคิดจากเครือข่ายทั้งในมหาวิทยาลัยและชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น คิดแนวทางพัฒนาและลงมือทำ นอกจากนี้ เราจะต่อยอดด้วยการทำวิจัยผลิตภัณฑ์ในชุมชน และวิจัยเกษตรกรรมยางพาราซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ ขอย้ำว่าเราจะไม่ทอดทิ้งชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น หากเขายืนอยู่ได้ด้วยตนเอง เราจะถอยออกมา และเมื่อใดที่เขามีปัญหาเราจะเข้าไปช่วยเหลือทันที ยึดหลักแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9

…..ขณะที่ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล กรรมการประเมินองค์ประกอบที่ 3 ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า จะให้ข้อเสนอแนะจากการประเมิน เสนอมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนและผลักดันต่อยอดพันธกิจงานบริการวิชาการฯ เพราะคิดว่าได้ดำเนินการมาถูกทางแล้ว และที่สำคัญอยากให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลไลการขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ

…..ด้าน นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการพัฒนาท้องถิ่น ได้กล่าวถึงการประเมินคุณภาพภายใน ฯ ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ว่า สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจขององคาพยพ ซึ่งประกอบด้วย คณะ สถาบัน สำนัก ที่ได้ระดมสรรพกำลัง และระดมความคิด มุ่งพัฒนาคุณภาพท้องถิ่นในพื้นที่ขุนทะเล ทั้ง 10 หมู่บ้าน หรือโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพลวย ที่สามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ภายในอนาคต ซึ่งได้ผลการดำเนินงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ผลักดันและสนับสนุนงานบริการวิชาการฯ รวมทั้งโครงการที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต นั้นคือ ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งทางงานบริการวิชาการฯจะเร่งดำเนินการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งผลักดันให้ชาวชุมชนท้องถิ่นได้ทำการเกษตรยางพาราอย่างมั่นคงและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่สนับสนุนงานบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจนทำให้ทุกโครงการประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุด งานบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ที่ให้การต้อนรับ รับฟังการดำเนินงาน และสนับสนุนช่วยเหลืองานบริการวิชาการฯมาตลอด

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts