งานบริการวิชาการฯร่วมประชุมหารือคณะพยาบาลฯพร้อมผู้นำชุมชนขุนทะเล เร่งเปิดรร.ผู้สูงอายุ ยัน! หลักสูตรพร้อมใช้ เชื่อมั่นความสำเร็จเต็ม100 %

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ หนุนสุดแรง เร่งเต็มกำลัง ลั่นคณะพยาบาลฯพร้อมช่วยเหลือ ดูแล และเป็นพี่เลี้ยงตลอดโครง ด้าน ผช.ฝ่ายบริการวิชาการ เผยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอีกหนึ่งมิติของชุมชนขุนทะเล ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

…..เมื่อเวลา 13.00 น. (18 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องพุทธิชีวิน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้มีผู้นำและจิตอาสา ของหมู่ที่ 10 ตำบลชุมชนขุนทะเล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

…..เนื่องจากงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนขุนทะเล ซึ่งได้ดำเนินการประชุมทำความเข้าใจร่วมกันในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ไปแล้วนั้น โดยผลการประชุมในครั้งดังกล่าวให้ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกตัวแทนจิตอาสา จำนวน 5 คน เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินงานและประสานงานระหว่างชุมชน นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดประชุมอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจและรับทราบถึงกระบวนการในการดำเนินงานพร้อมทั้งกำหนดปฏิทินและระยะเวลาการทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวด้วย

…..ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ได้กล่าวว่า คณะพยาบาลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินงานร่วมกับงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการเปิดโรงเรียนผู้อายุในพื้นที่ชุมชนขุนทะเล ด้วยเจตนารมย์ที่ตรงกับงานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น ที่ต้องการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ลดสภาวะผู้ป่วยติดเตียง และที่สำคัญคือต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง และด้วยแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนทั้งหมด 7 จังหวัด ซึ่งทางคณะฯได้จัดทำยุทธศาสตร์ที่เน้นอยู่ 3 ประเด็น คือ1. โรงเรียนผู้สูงวัยต้องมีนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดในพื้นที่และทำการถอดบทเรียน ชุมชนได้รับผลอย่างไร? ประสบสำเร็จเพราะอะไร? 2. การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 3. ระดับสาธารณาสุขในพื้นที่ที่ต้องช่วยในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงวัย โดยจะรายละเอียดจะต้องเพิ่มเติมสิ่งที่ผู้อายุต้องการ เช่น การมีรายได้เป็นของตนเอง,กิจกรรมนันทนาการ,ด้านศาสนา/ธรรมะ,องค์ความต่างๆ อย่างไรก็ตามคณะพยาบาลฯจะดำเนินการช่วยเหลือเต็มกำลังตลอดโครงการ และเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ขุนทะเลจะประสบความสำเร็จและเป็นโครงการที่ชุมชนในท้องถิ่นอื่นต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการลงพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอีกอย่างแน่นอน

…..ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เผยว่า การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนขุนทะเลหมู่ที่ 10 จะเป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงจะทำให้เกิดวัฒนธรรมเอื้ออาทร นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตในอีกหนึ่งมิติที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและชุมชนพื้นที่หมู่ที่ 10 ได้ร่วมมือระดมสรรพกำลังกันมาอย่างยาวนาน เช่นการยกระดับคุณภาพสินค้า หรือ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าประชาชนในท้องถิ่นหมู่ที่ 10 มีจิตใจที่งดงาม และมีจิตอาสาด้วยใจอันบริสุทธิ์

…..ขณะที่ นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความเห็นว่าตามที่ได้เริ่มพูดคุยและทำความเข้าใจในองค์ความร่วมกันกับคณะพยาบาลศาสตร์และชุมชนขุนทะเลหมู่ที่ 10 โดยส่วนตัวแล้วมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าชาวชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และเมื่อเปิดโรงเรียนผู้อายุได้ระยะหนึ่งแล้ว จะต้องมีชุมชนอื่นมาร่วมด้วย และต้องการดำเนินการแบบอย่างชุมชนขุนทะเลอย่างแน่นอน โดยประสบการณ์ที่ได้ทำโครงการครอบครัวเข้มแข็งในหลายปีก่อน ชาวชุมชนได้ให้การตอบรับเป็นจำนวนมาก

…..ด้าน อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์    ได้อธิบายถึงการดำเนินงานหลักสูตรโรงเรียนและองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุว่า กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้าง แต่ควรให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เช่น ความพร้อม,ความต้องการ หรือสภาวะจิตใจและสุขภาพร่างกาย เมื่อทราบถึงความต้องการและแนวทางการดำเนินงานแล้ ทางคณะพยาบาลฯก็จะสามารถกำหนดองค์ความรู้,กิจกรรม หรือ ระยะเวลา ได้โดยให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ชุมชนเกิดความศรัทธามีความต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียน ทั้งนี้จะต้องเน้นหนักในเรื่องของการดูแลตนเองได้และสามารถดูแลผู้อื่นได้ในเบื้องต้น โดยการนำองค์ความรู้ไปใช้ในชุมชนตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น

…..มติที่ประชุมมีความเห็นว่า กำหนดให้มีการสังเคราะห์หลักสูตร โดยคณะพยาบาลศาสตร์ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในเขตพื้นที่ขุนทะเล อันได้แก่ เทศบาล,กศน.พระ,อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ,ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ซึ่งจะดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดปฐมนิเทศ สร้างแรงบัลดาลใจ และทำความเข้าใจหลักสูตรโดยละเอียดพร้อมกัน ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.

…..ประธานการประชุมได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้คณะได้ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลฯ ชุมชนในพื้นที่ขุนทะเล และในภาพของมหาวิทยาลัยฯ โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นแนวปฏิบัติที่ชุมชนอื่นต้องการทำอีกแน่นอน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้างานบริการฯ และทีมงานบริการฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ คณะพยาบาลฯให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งโครงการ

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts