งานบริการวิชาการฯ เดินทางเพื่อยกระดับการให้บริการวิชาการเเก่ชุมชน

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อเยี่ยมเยียนและหารือกับ อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ผู้ดูแลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการบริการวิชาการและพันธกิจท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเสนอเป็นสำนักบริการวิชาการฯในอนาคต

…..ตลอดระยะเวลาร่วมชั่วโมง เราได้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวทางการกำหนดพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังในการพัฒนา โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวเชื่อมระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันในการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น อันจะเป็นการสนธิกำลังกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยมาช่วยเหลือพี่น้องในท้องถิ่น

Similar Posts