งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น มรส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพุมเรียงโมเดล

งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น มรส. รุกพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวดสุราษฎร์ธานี หวังพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

…..เมื่อเวลา 10. 00 น. งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพุมเรียงโมเดล ณ ห้องประชุมพัฒนาท้องถิ่น อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ งานบริการวิชาการฯ ได้กำหนดกิจกรรมไว้ จำนวน 9 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ 1. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพุมเรียง 2. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง 3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยท่านพุทธทาส 4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว 5. การส่งเสริมมหกรรมอาหารพื้นถิ่นพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว 6. การพัฒนาระบบสื่อความหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพุมเรียง 7. การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพุมเรียง 8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดเพื่อมุ่งสู่พุมเรียง Zoro Waste 9. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

…..โดยมีการบูรณาการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลพุมเรียงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี
รวมถึงการกำหนดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทางวัฒนธรรม โดยจะจัดประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลพุมเรียงในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อวางเเผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพุมเรียงโมเดล ต่อไป

Similar Posts