ปฏิบัติการฯ ดุเดือด! รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เผย มรส. เปรียบเสมือนเรือใหญ่ที่ต้องผ่านช่องแคบ

เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง พึงระวังหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อย ปิดแน่ถ้าไม่คุ้มทุน ย้ำให้บุคลากรปรับตัวเป็นคนจน ดีกว่ารักษาภาพความร่ำรวย ด้านปรมาจารย์ด้านศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนทบทวนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและจัดทำจุลสารบริการวิชาการ ได้ดำเนินการต่อเป็นวันที่ 2 โดยมีผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ และคุณวีณา นวลละออง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเช้า

โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ได้เปิดเผยถึงการบริหารจัดการงบประมาณที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตลอดเวลา เช่นสถานการณ์แพร่เชื้อ covid – 19 ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเทศทุกด้าน และที่สำคัญคือด้านการจัดการงบประมาณ ดังนั้นอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าตรงเป้าหมายให้มากที่สุด และให้คิดว่าต้องปรับตัวให้เป็นคนจนมีความพอเพียงดีกว่ารักษาสภาพความร่ำรวย เพราะ ณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนเรือใหญ่ที่ต้องผ่านช่องแคบเล็กๆ

ในช่วงบ่ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯได้มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและทบทวนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตชด. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด และอาจารย์สมชาย สหนิบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดด้านศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยให้แบ่งกลุ่มนำเสนอในแต่ละโครงการตามหัวข้อผลการดำเนินงานและโครงการต่อยอดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รูปภาพ

Similar Posts