งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA จังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เน้นย้ำทีมกรรมการประเมินฯตรวจสอบเอกสารทุกระบบให้ละเอียดป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ และยึดเงื่อนไขใหม่ตรวจสอบการเก็บเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียนรู้ 5 อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง GA 101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

…..ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ประธานที่ประชุม ได้เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดประชุมดังกล่าวว่า งานบริการวิชาการฯเน้นย้ำให้ทีมกรรมการผู้ประเมินดำเนินการตรวจสอบเอกสารการประเมินทุกขั้นตอนให้ละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและในส่วนของการตรวจสอบเอกสารแบบสำรวจฯกำหนดให้ใช้เงื่อนไขการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

…..ด้าน นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจงกำหนดการในการประชุมดังกล่าวว่า การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมการประเมิน ITA ในวันที่ 11 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ควรให้กรรมการประเมินฯและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆและขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการจัดทำรายงานประเมินฯ ทั้งนี้ ได้จัดทำบันทึกข้อความเชิญอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของเอกสารการลงทะเบียน และอาหารว่าง งานบริการวิชาการฯจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ และแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการวันที่ 10 ตุลาคมว่า กรรมการประเมินฯสามารถมารับเอกสารแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT และแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) พร้อมทั้ง ซีดีข้อมูลแบบฟอร์มการเขียนรายงาน มอบให้กับองค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในวันประชุมได้เช่นกัน นอกจากนี้ หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดการวันประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมการประเมิน ITA ว่า “ในวันประชุมจะมีวิทยากรบรรยายถึงกรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน โดย ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด และหัวหน้างานบริการฯ ต่อจากนั้น จะมีการบรรยายเรื่องเทคนิคการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประเมิน โดย ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด และ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว ต่อท้ายรายการด้วยทีมผู้ประเมินวางแผนลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น”

…..ขณะที่ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับการดำเนินงานขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน “การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ทั้ง 5 ดัชนีนี้ ขอเน้นย้ำให้กรรมการประเมินฯตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดเพราะจะส่งผลต่อการจัดทำรายงานการประเมิน เช่น การให้คะแนนและการประมวลผลการประเมิน หรือการประมวลผลคะแนนและเกณฑ์การประเมินด้วย”

…..อย่างก็ตาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กำชับให้ทีมกรรมการประเมินฯ ช่วยกันระมัดระวังเรื่องการตรวจสอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ดังเอกสารแนบหน้า 40 – 41 เงื่อนไขการพิจารณาเพื่อให้คะแนนแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 1 ไม่กำหนดระยะเวลาที่หน่วยงานดำเนินการ และเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุในหน้าที่ 42,46 และ63 นอกจากนี้ การจัดทำรายงานให้ยึดรูปแบบตามที่งานบริการวิชาการฯจัดทำให้ในแผ่นซีดีข้อมูล และไม่ควรลบประโยคหรือคำที่ใช้ตัวอักษรสีแดง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการเขียนรายงาน อีกทั้งการประมวลผลตัวเลข ระดับคะแนน และชื่อสถานที่หรือท้องถิ่น ต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะจะเกิดความเสียหายต่อผลการประเมินอย่างมาก

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts