งานบริการวิชาการฯเร่งเครื่องจัดประชุมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

3C36D156-ACE4-47B3-A226-DAC7568739BE

ด้านหัวหน้างานบริการวิชาการเน้นย้ำทุกโครงการต้องตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมภายในหน่วยงาน ณ ห้องบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีนายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรร่วมระดมความคิดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพันธกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหัวหน้างานบริการวิชาการฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการจัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และคำนึงถึงพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้แนวคิดงานบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

Blog Attachment