งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นหน้าขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.กฤษณะ ทองเเก้ว รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯครั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 .ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Similar Posts