งานบริการวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เผย มรส.รับหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดง  เล็งสำนักศิลปะและวงดนตรีของคณะมนุษยศาสตร์ฯเป็นแม่งาน ร่วมสร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงาน

เมื่อเวลา 13.00 น. (23 มกราคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้เดินทางไปยัง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมการประชุมการประชุมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงถึงกำหนดการและกิจกรรมในการจัดงานดังกล่าวว่า เนื่องด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาดจังหวัด   สุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน กำหนดการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาด สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เพื่อสมโภชและบวงสรวงศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังได้จัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งการจัดงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองฯ จังหวัด        สุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมที่อยากเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว คือการทำบุญเมืองร่วมกันของประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 11 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า) และการออกรางวัลสลากกาชาด ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 22.00 น. ที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการร้านค้า และสินค้า OTOP พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดงจากเครือข่ายความร่วมมือ เช่น วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมกำหนดการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวว่า การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองฯ เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันสร้างกุศลโดยการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จึงมีความเห็นว่าควรจะประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและวงดนตรีสากลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลเรื่องการแสดง ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บริหารอีกครั้ง

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts