มรส.ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดยดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักฯ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

…..ที่ประชุมมีมติเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่จัดงาน โดยในงานจะมีกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย อาธิ การเดินรณรงค์เพื่อสตรีสากล การจัดนิทรรศการ การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดง และการแข่งขันอีกมากมาย งานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยมีพี่น้องกลุ่มสตรีเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน นับเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะได้ร่วมกันแสดงพลัง และพิสูจน์ให้เห็นว่ากลุ่มสตรีบ้านเรามีศักยภาพในฐานะคนคุณภาพมากเพียงใด

…..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแนวทางและโอกาสในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ดังที่เราได้ให้ปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts