ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 5 ปี

…..วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ

…..โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน 7 แห่ง เพื่อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่เป้าหมายตามความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 5 จังหวัด ครอบคลุมการพัฒนา 7 ด้านคือ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และสื่อเทคโนโลยี การพัฒนาสินค้า/ของที่ระลึก กฎ ระเบียบ และความปลอดภัย โดยคณะทำงานจะนัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำ project idea ในวันที่ 23 ก.ค. นี้ ต่อไป

…..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะจับมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

Similar Posts