งานบริการวิชาการฯร่วมหารืออาจารย์หลักสูตรภาษาจีน เตรียมเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เล็ง Level upนำผู้เข้าอบรมเยือนแดนมังกร

ด้านคณาจารย์ภาษาจีนเห็นพ้องกลุ่มเป้าหมายนักเรียน และบุคคลทั่วไป หวังยกระดับการทำหลักสูตรระยะสั้น รับหลักการดำเนินโครงการพร้อมเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จปลายเดือน สิงหาคม 2561 นี้

…..เมื่อเวลา 09.00 น. (9 สิงหาคม 2561) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมคณะทำงานเดินทางไปยังสาขาวิชาภาษาจีน ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมหารือการเปิดหลักสูตรระยะสั้น โดยมีนายวิษณุ แก้วมีวงศ์ และนายดุษฎี ช่วยพลัด นิติกร จากงานวินัยและนิติการร่วมเข้าประชุมเพื่อให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายและระเบียบต่างๆในการจัดอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

…..ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ ในการเปิดหลักสูตรดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะสร้างหลักสูตรระยะสั้นซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินงานและต้องร่วมกันหารือกับคณาจารย์ผู้สอนภาษาจีน เพราะปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยประสบปัญหาเรื่องจำนวนนักศึกษาทีมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นจึงเป็นอึกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ถ้าการนำเสนอโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ งานบริการวิชาการฯจะเป็นฝ่ายทำหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร และกระบวนการทุกระบบ ซึ่งได้ร่วมพูดคัยกับดร.พิชัย สุขวุ่น คณณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเบื้องต้นแล้ว และได้ข้อสรุปว่า ภาษาจีนจะเป็นหลักสูตรที่เป็นกลไกขับเคลื่อน การทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

…..ด้าน ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล ประธานสาขาวิชาภาษาจีน ได้ให้ความเห็นว่า อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีนเห็นด้วยที่จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ซึ่งจะต้องวางกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยเบื้องต้นทางสาขาวิชามีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมกับโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมมาบ้างแล้ว เช่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ดังนั้นจะต้องตั้งเป้าไว้ว่าผู้เรียนจะเป็น นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องร่วมกันประชุมเพื่อจัดทำโครงการและหลักสูตรระยะ พร้อมทั้งการนำสื่อการเรียนการสอนในแต่ละคอร์ส โดยเบื้องต้นได้กำหนดกรอบไว้ 5 ประเภท คือ 1. การอบรมภาษาจีน ซึ่งแบ่งเป็นขั้นพื้ฐาน และระดับกล่าง 2.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3. ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดความรู้และสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นสูง หรือที่เรียกว่า HSK 6 4. อบรมภาษาจีนพร้อมทั้งการศึกษาดูงานในประเทศจีน และ 5. การศึกษาดูงานในประเทศจีน

…..ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายว่า ได้มอบหมายให้คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนตรวจสอบข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมทั้งรายละเอียดเรื่องการเดินทางศึกษาดูงานในประเทศจีนและประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำประเทศจีนในระหว่างการศึกษาดูงาน โดยมอบหมายให้ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ และคณาจารย์ในสาขาวิชา ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และนำเสนอข้อมูลกรณีผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และกรณีที่เข้ารับการศึกษาดูงานประมาณเดือนมิถุนายน 2562 นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวที่ทีมบริการวิชาการได้เชิญนายวิษณุ แก้วมีวงศ์ และนายดุษฎี ช่วยพลัด นิติกร จากงานวินัยและนิติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบในการดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงการด้วย

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

Similar Posts