ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมเสวนาสภากาแฟตำบลคลองชะอุ่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ ตำบลคลองชะอุ่น ครั้งที่ 183 ณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการ อพ.สธ.-สฏ.) บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอรุณ หนูขาว หัวงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้

โดยจังหวัดได้มอบหมายให้นายอำเภอพนมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สฏ. เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม และการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

Similar Posts