รองฯฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์นำทีมหารือแผนดำเนินงานร.ร.ตชด.ระยะที่ 2 ประกาศเน้นย้ำต้องให้ความสำคัญทุกกระบวนการ

เผยอยากให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมมือระดมความคิดเห็นและร่วมพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปด้วยกันเพราะอยากเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินงาน

เมื่อเวลา 10.00 น. (8 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมหารือคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการจากคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน เช่น คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หอสมุดกลางสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

โดยรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผลเกณฑ์การประเมินของบางโรงเรียนที่อยู่ในระดับทองแดงเกิดจากสาเหตุจึงให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโรงเรียนดังกล่าวชี้แจงซึ่งได้ข้อชี้แจงว่าประการแรกต้องเข้าใจถึงบริบทของโรงเรียน เช่นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนส่งเสริมการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด และครูประจำชั้นได้รับการอบรมในโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยเปิดอบรมบ้างหรือไม่ ซึ่งอาจารย์ใหญ่ หรืออาจารย์บางท่านเพิ่งย้ายมากำกับการสอนซึ่งเป็นบริบทนอกเหนือการควบคุม

นอกจากนี้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้เสนอให้มีการจัดทำแผนนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งพร้อมดำเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนได้ทันที ทั้งนี้จะดำเนินการจัดประชุมหารือในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 อีกครั้ง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะได้กรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนเพราะให้คณะกรรมการจัดเตรียมแผนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนตชด.ของแต่ละท่านมาพิจาณาและหาข้อสรุปที่ไม่ประสบปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากฝากให้คณะกรรมการทุกท่านให้ความสำคัญกับโครงการเพราะเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย การเอาใจใส่ทุกกระบวนการจะทำให้การดำเนินงานไม่เกิดปัญหาใดๆและเป็นการสื่อสารให้โรงเรียนตชด.ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความทุ่มเทและจริงจังกับการยการกระดับพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตชด.

ด้าน นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้กล่าวเสริมว่า การประชุมครั้งต่อไปอยากให้คณะกรรมการกำหนดร่างกิจกรรมในการดำเนินงานมาอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 การดำเนินงานจึงต้องระงับแผนไว้ทุกโครงการ ดังนั้นจึงเสนอให้คณะกรรมการเสนอโครงการโดยพิจารณาจากงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการพัฒนาศักยภาพที่อาจารย์โรงเรียนตชด.ได้รับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเสนอให้มีหลักสูตรของห้องสมุด 1 หลักสูตร/กิจกรรมและศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตร/กิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอนโรงเรียนตชด. และหลักสูตรอื่นๆของคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ โดยจะนำทุกหลักสูตรมาพิจารณาในการประชุมวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นี้

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รูปภาพ

Similar Posts