มรส.ยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศิริประภา เขื่อนรัชชประภาอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร บรรยายด้านยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย และศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ บรรยายด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกียรติเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์จากการทำงานให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

Similar Posts