งานบริการวิชาการฯร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มรส. ผนึกกำลังจิตอาสาลงพื้นที่ รร.หวังพัฒนายกระดับสื่อการเรียนให้ชุมชนท้องถิ่น

ผช.อธิการบดีฯ เผย นำนศ.จิตอาสาลงตรวจสอบพื้นที่โรงเรียน หวังยกระดับสื่อการเรียนการสอนในเฟสที่ 2 ด้านผอ.ขอบคุณมรส. สมเป็นมหาวิทยาลัยฯของชุมชนท้องถิ่นโดยแท้จริง

…..เมื่อเวลา 15.30 น. (9 ธันวาคม 2560) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนบ้านพัฒนา ในอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริเวณพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในเฟสที่ 2

…..สืบเนื่องจากการดำเนินงานในเฟสแรกโดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ดำเนินการเข้าไปพัฒนาฟื้นฟูสื่อการเรียนการสอน BBLซึ่งเป็นสื่อการเรียนแบบประยุกต์เพื่อให้เข้ากับโรงเรียนหรือความต้องการของโรงเรียน เช่น สนามเด็กเล่นBBL หรือ ลานกิจกรรม BBL ที่จัดสร้างให้กับนักเรียนระดับประถมฯและระดับมัธยมในเดือนตุลาคมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นงานบริการวิชาการฯและนักศึกษากลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขจึงมีแผนดำเนินการพัฒนาในเฟสที่สองต่อไป

…..ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ได้เผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขเล็งเห็นความสำคัญและมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการดำเนินการดังกล่าว โดยให้แนวคิดว่าชุมชนต้องได้ประโยชน์ ชุมชนต้องพัฒนา และต้องไม่หวังผลอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง แผนการดำเนินงานต้องเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมในเฟสแรก และในวันนี้จึงนำนักศึกษากลุ่มดังกล่าวลงพื้นที่ในโรงเรียนบ้านพัฒนาอีกครั้งเพื่อพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

…..ด้านนางสาวพิมศรัญย์ นาคพังกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา ได้กล่าวว่าในนามของโรงเรียนบ้านพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคมทางโรงเรียนได้รับผลการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบBBLซึ่งมีผลตอบรับที่น่าชื่นชมและผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้นักเรียนที่เรียนรู้กับสื่อการสอนBBL มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีมาก สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณนักศึกษาจิตอาสาจากชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เสียสละเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นและทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯอีกครั้งที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นสมกับพันธกิจที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นโดยแท้จริง

…..ขณะที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการได้กล่าวทิ้งท้ายว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างสุดกำลังในทุกมิติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts