มรส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ได้เข้าหารือกับตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วมกัน 2 สถาบัน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อมุ่งยกระดับการบริหารงานท้องถิ่นที่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ

วันนี้เราพยายามเดินหน้าในเพื่อสร้างแนวทางและโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีปลายทางคือการสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างที่เราฝันร่วมกัน###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

[envira-gallery id=”1466″]

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts