รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กำกับติดตามผลการดำเนินงาน งบว.ต่อเนื่อง ไม่หวั่นแม้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19

เชื่อมั่นการประกาศปิดมหาวิทยาลัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าไม่กระทบต่อแผนการดำเนินงานงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา หวังต่อยอดปีต่อไป

เมื่อเวลา 09.00 น. (5 พฤษภาคม 2563) คณะทำงานสังกัดงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการและพันธกิจที่ตอบสนองโครงการตามพระบรมราโชบายและงานตามพันธกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

โดยรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การกำหนดการประชุมดังกล่าว เป็นการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของงานบริการพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ และได้เน้นย้ำเรื่องฐานข้อมูลทุกโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องประสานงานและรายงานผลให้ทราบได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามพันธกิจเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถตอบโจทย์ผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงลิ้งการรายงานข่าว ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมทุกโครงการที่ได้ดำเนินโครงการทุกระยะจนโครงการแล้วเสร็จ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ได้กล่าวถึงระบบการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการฯว่า ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะมีการประสานงานกันตลอดเวลา ทั้งช่องทางของการประชุมทางสื่อออนไลน์และการสลับการมาปฏิบัติหน้าที่ 50 % ของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทั้งหมด 7 คน โดยมีตารางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้เปิดเผยถึงโครงการต่อไปว่า จะมีการจัดตั้งศูนย์ศิษย์เก่า จำนวน 19 อำเภอ 2 จังหวัด ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะขับเคลื่อนภายใน 2 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน ซึ่งงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องร่วมประสานงานระหว่างศิษย์เก่าในบางโครงการด้วย

อย่างไรก็ตาม รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาระงานของฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา ที่ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ได้ประสบในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งตามแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อฟันเฟืองในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยต่อไป

Similar Posts