งบว.จัดประชุมโครงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ Sru Market Place หวังช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด COVID–19

หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเผยเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้มีรายได้ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมพลังทีมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกคณะวิทยาการจัดการ ร่วมระดมความคิด

เมื่อเวลา 10.00 น. (5 พฤษภาคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมการดำเนินงานโครงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Sru Market Place) ณ ห้องประชุม   ราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีนายอรุณ หนูขาว เป็นประธานในการประชุม

 ทั้งนี้ ได้มีคณะทำงานของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้ประกอบการจากภายนอก เข้าร่วมหาแนวทางในการดำเนินงานการทำสื่อออนไลน์

โดยหัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลการทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในพื้นที่การดำเนินงานโครงการตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัย โดยคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ในภาวะวิกฤต ทั้งนี้งานบริการวิชาการฯได้รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการ ประชาชน และประเภทสินค้า ที่มีความจำนงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้าของชุมชนที่ผลิตเองหรือได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมีความเป็นไปได้ในการจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยประชาชนทั้งในด้านของสุขอนามัย การใช้ชีวิตประจำวัน และเศรษฐกิจครัวเรือน โครงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Sru Market Place) จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

Similar Posts