มรส. ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคใต้ตอนบน

     มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ตอนบน โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายบริเวณภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมทั้งหมด

     เครือข่ายมีแนวทางตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน โดยกำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยน้อมนำเอาพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพฯ เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไปแตกประเด็นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะ”มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”มีความพยายามที่จะนำเอาศาสตร์ต่างๆเพื่อบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยในวันนี้จึงเป็นไปเพื่อการสร้างแนวทางพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ เพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเราจะเป็นพลังแห่งแผ่นดิน เราก็ต้องทำแผ่นดินนั้นให้มีพลัง###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

[envira-gallery id=”1856″]

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
ว่าที่ ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

Similar Posts