มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมโครงการ อพ.สธ.-สฏ.

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09:30 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.สฎ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนายวิชวุทย์ จินโต เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการ  อพ.สธ.-สฎ.

ด้าน ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด ได้รับมอบหมายจากผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในแปลงที่ 10 แปลงป่าอนุรักษ์ เพื่อปลูกรักษาทรัพยากรและสร้างการเรียนรู้ในพื้นที่เป้าหมายตามแนวพระราชดำริฯ โครงการ อพ.สธ.-สฎ. ร่วมสนองงานจังหวัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 6 ไร่ 72 ตารางวา ซึ่งภายในแปลงมีพรรณไม้ 18 วงศ์ 40 ชนิด 472 ต้น