ผู้บริหาร มรส.ร่วมประชุมสังเคราะห์และบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ เล็ง up level เป็นกอง

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ประชุมยกร่างกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

Similar Posts