ผู้บริหาร มรส.ร่วมประชุมสังเคราะห์และบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ เล็ง up level เป็นกอง

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการประชุมยกร่างกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมยกร่างกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     โดย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้เผยถึงแนวทางการดำเนินงานงานการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นว่า แต่เดิมหน่วยงานได้ชื่อว่าเป็นงานบริการวิชาการฯ โดยพันธกิจคือการยกระดับพัฒนาให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นตามพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในบางมิติของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดตั้งกองบริการวิชาการฯจึงเป็นทิศทางโดยตรงในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และที่สำคัญจะเป็นศูนย์รวมสรรพกำลังและสรรพวิชาในขับเคลื่อนในการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เวลา 11.00 น. นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมคณะ ได้เข้าปรึกษา ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ในการยกร่างการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ตามมติการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม กองนโยบายและแผน ชั้น 2สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ  รูปภาพ

Blog Attachment