จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ มรส.ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับภูมิทัศน์จากศาลหลักเมืองถึงแยกท่ากูบและบริเวณรอบพระเมรุมาศจำลองให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริการวิชาการฯในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมจึงได้จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการงานดังกล่าว ณ ห้องผดุงชาติ อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผอ.และรองผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์ทางด้านศิลปะและจิตรกรรมของมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม

ทุกคนต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อออกแบบให้พื้นที่ดังกล่าวงดงามสมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมิได้แบ่งแยกว่าใครมาจากหน่วยงานใด เรารวมเป็นเนื้อเดียวกันภายใต้ความจงรักภักดี เป็นการถวายงานพระองค์ท่านด้วยหัวใจ

วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามที่จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในทุกรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยร่วมกับทุกองค์กรตามที่เราได้ตั้งปณิธานว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแผ่นดินนี้ให้มีพลัง ตามที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคน###SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ถ่ายภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts