มรส. เปิดเวทีสัมมนาหวังบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชนท้องถิ่น

คณะทำงานฯลงพื้นที่เป้าหมาย จ.ชุมพร หวังนำผลการสำรวจความต้องการชุมชน เพื่อตลอดหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับบริบทและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้ายอธิการบดีฯเผยเปิดหลักสูตรระยะสั้นไม่ไกลเกินเอื้อมพร้อมยกระดับความรู้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมรส. โดยให้ทุนไฟเขียว 10 คน เข้าเรียนมรส.

เมื่อเวลา 09.00 น. (8 พฤศจิกายน 2562 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาโครงการ “ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอน” ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยถึงการจัดโครงการดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯมีความต้องการยกระดับพัฒนาความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนชุมชน ”

มหาวิทยาลัยฯลฯมีความต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพราะเป็นข้อมูลความเป็นจริงที่สามารถนำมาวิเคราะห์สำหรับการเปิดหลักสูตรระยะสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อได้ทราบข้อมูลจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วน่าจะสรุปได้ว่าการเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุมพรสามารถทำได้จริง เพราะมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทุกศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างไปๆ สามารถรองรับให้ความรู้ตามความต้องของนักศึกษาในท้องถิ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯได้ให้โคว์ต้านักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และความต้องการของชุมชน” อย่างไรก็ตาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “การให้โครว์ต้า นักเรียนในพื้นที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองเพราะเยาวชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ของท้องถิ่นว่าต้องการอะไร และมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร”

Similar Posts